5. SVEDOMIE FYZIKA - doslov

Predchádzajúci dokument O jednu úroveň vyššie

Má  obyčajný fyzik právo kritizovať "velikánov fyziky"?
Má právo ich nekritizovať?

Autor predkladá úplne novú teóriu, ktorá predstavuje revolúciu vo fyzike a v poznaní vôbec, dotýkajúcu sa nového pohľadu na bezpečnosť jadrových elektrární, iných výpočtov energií a rýchlostí elementárnych častíc, ich polomerov silového dosahu, iných vzťahov pre konštrukciu jadrových elektrární, jadrových reakcií. Túto teóriu vytvoril za 25 rokov.

Autor si spomína na filmový dokument o ostrove Bikiny. Naivita s akou vojaci, dôstojníci, vedci očakávali výbuch atómovej bomby, vyjadrovanie sa o grandióznosti, pocity hrdosti, že boli pri tom, bezstarostnosť voči radiácii, kúpanie sa po výbuchu a zarážajúce následky končiace rakovinou, bujnením končatín, ich roztrhnutie - následné odrezanie nôh, bujnenie rúk až po smrť, taktiež určitá istota vedcov, že sa nemôže nič stať (podpisy vedcov, súhlas s výrobou bômb a ich experimentálnym odskúšaním za prítomnosti veľkého počtu vojakov) to všetko nasvedčuje tomu, že išlo o nevedomosť ľudí od radových vojakov počínajúc až po vedecké kapacity končiac (včítane A. Einsteina), nevedomosť prameniaca z chybnej resp. nedôslednej teórie, ktorá síce časť kvalitatívnej stránky vystihovala no zle vystihovala stránku kvantitatívnu, ako to vidieť z tab. č. 5 práce, kde jasne vidieť, že Einsteinom vypočítané hodnoty celkovej energie sú podstatne nižšie ako hodnoty energie vypočítané našou teóriou pre všetky rýchlosti častíc aj tie nižšie.

U rýchlostí 0,1c = v sú už rozdiely o 0,0007mc2, ktoré sa viac a viac prehlbujú pre vyššie a vyššie rýchlosti.

Pre v = 0,5c je tento rozdiel v smere pohybu (0,3068 - 0,155)moc2 = 0,1518moc2
a pre v = 0,99c už (94,3948 - 6,92)moc2 = 87,4748moc2 takže v skutočnosti boli (a sú) energie v jadrových reakciách podstatne vyššie ako predpokladá súčasná teória A. Einsteina!

To má za následok nesprávne určenie energií aj u jadrových reaktorov a tým aj navrhnutie nedostatočnej ochrany, čo vedie k haváriám jadrových elektrární (USA, SRN, UKRAJINA, RUSKO) a riskantný, mnohokrát bezstarostný postup vysoko vzdelaných ľudí bývalej AV ZSSR, obrovské následky z ožiarení obyvateľstva z nevedomosti kapacít a následná dezinformácia obyvateľstva. Aby sme haváriám mohli predísť, je potrebné vo výpočtoch zohľadňovať náš vzťah pre výpočet energie a nie Einsteinov. To sa týka všetkých činností súvisiacich s výpočtom energie častíc (urýchľovače, reaktory,..). Tým spôsobom podstatne prispejeme k zamedzeniu tragédií ľudstva v dôsledku nevedomosti.
  Predchádzajúci dokument O jednu úroveň vyššie