ABSTRAKT

Predchádzajúci dokument O jednu úroveň vyššie Nasledujúci dokument

Vychádzajúc z motta prehodnotíme experimenty Fizeauov, Harressov, Kaufmannov, Michelson - Morleyov, ktoré viedli k vzniku Einsteinovej špeciálnej a obecnej teórie relativity. Všetky tieto experimenty sú prehodnotené z pohľadu predkladanej novej teórie relativity na základe novej definície média, nového zobecneného zákona zotrvačnosti, nového zákona šírenia sa svetla (vln, intenzity), novej definície ekvivalentnej sústavy súradníc, nového princípu relativity. Je odvodený asymetrický tvar intenzity elektrického poľa pohybujúceho sa náboja pri rýchlostiach 0,001c-c. Teoretické hodnoty vyplývajúce z novej teórie sú porovnané s experimentálnymi Kaufmannovými hodnotami. Je potvrdená všeobecná platnosť Maxwellových rovníc (nielen v statike).

Výsledky Fizeauovho a Harresovho pokusu potvrdzujú teóriu nelineárneho tvaru interferenčného poľa v pohybujúcom sa prostredí bez zavedenia strhovacieho koeficientu. Sú uvedené správne vzťahy pre Dopplerov efekt. V dôsledkoch teórie je načrtnuté možné zobecnenie pre polia, v ktorých rýchlosť šírenia sa je konečná. Je načrtnutý spôsob odpútania sa od zeme rotáciou pre gravitačné pole. Je vysvetlené nové určenie energií a rýchlosti častíc pre jadrové pole. Sú uvedené vzťahy pre energiu a výpočet polomeru silového dosahu pohybujúcich sa častíc.
  Predchádzajúci dokument O jednu úroveň vyššie Nasledujúci dokument